„Einstein- każdy ma w sobie ukryty potencjał”


 

    Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubaniu w roku szkolnym w roku szkolnym 2009/2010 aktywnie w zróżnicowanych formach angażowała się w realizację projektu „Einstein- każdy ma w sobie ukryty potencjał”.

Do działań prowadzonych w ramach zajęć terapii logopedycznej przez logopedę Wiolettę Żołnowską w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu należą ćwiczenie funkcji koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej, słuchu fonematycznego, sprawność narządów artykulacyjnych. Zwrócony był akcent na prawidłową artykulację głosek, wyrazistość wymowy, poszerzanie zasobu słownictwa, budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym oraz stymulacja pamięci słuchowej.

Logopeda Zuzanna Leśniak- Szereniuk podczas zajęć z dziećmi klas I-III w szkole Podstawowej nr 2 w Świeradowie- Zdroju realizowała usprawnianie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej. Występowały zabawy słuchowe kształtujące wrażliwość i słuch fonematyczny. Z dziećmi klas IV- Vi z SP 2 o specyficznych potrzebach edukacyjnych realizowane były zajęcia niwelujące deficyty w zakresie grafomotoryki, techniki i tempa czytania, czytania ze zrozumieniem oraz komunikacji w aspekcie ekspresyjnym i percepcyjnym. Cześć zajęć poświęcona była opanowaniu poprawnej pisowni pod względem ortograficznym.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki prowadzone przez pedagog Grażynę Chromy w klasach IIa i IIb Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu miały charakter stymulacji funkcji poznawczych w oparciu o programy: Wzory i obrazki, Aby polubić matematykę, Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Na spotkaniach podnoszono sprawność grafomotoryczną rąk, koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, myślenie słowno- pojęciowe, myślenie matematyczne i operacyjne, pamięć bezpośrednią i trwałą, koncentracje uwagi i motywację uczniów. Wzmacniano- poczucie kompetencji szkolnych, procesów czytania, pisania, liczenia.

Pedagog Hanna Harasimiuk w ramach projektu prowadziła zajęcia Kształtowanie dojrzałości emocjonalno- społecznej w klasie Ia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu. Podczas zajęć następowało usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych w oparciu o program Ortograffiti. Spotkania miały na celu rozwijanie umiejętności zachowań pro społecznych oraz zachowań sprzyjających bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego.

Pedagog Beata Bodziona realizowała zajęcia Kształtowanie dojrzałości emocjonalno- społecznej w klasie Ib Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu. W ramach zajęć przeprowadzone były ćwiczenia usprawniające podstawowe funkcje poznawcze w oparciu o program Ortograffiti. Celem zajęć było również rozwijanie umiejętności akceptowanych społecznie zachowań, asertywnej odmowy, umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. Pedagog Beata Bodziona prowadziła również zajęcia integracyjne dla IIb Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu. Stymulowano prawidłowe zachowania prospołeczne, umiejetności współpracy z grupą, wzbogacano wiedzę na temat zachowań asertywnych i empatycznych.

Psycholog Małgorzata Bagrij w ramach projektu prowadziła zajęcia dla uczniów dyslektycznych z ZSP im. KZL w Lubaniu. Zajęcia odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu, zrealizowano 20 godzin terapeutycznych stymulujących funkcje poznawcze: spostrzegawczość, procesy koordynacji wzrokowo- ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej, procesy myślenia logicznego. Uczniowie wykonywali ćwiczenia funkcji kinestetyczno- ruchowych, orientacji w kierunkach, koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej oraz wzbogacające słownictwo i wiadomości uczniów. Dodatkowo uczniowie wykonywali w domu zalecone na zajęciach ćwiczenia. Prowadzone były zajęcia wykorzystujące elementy kinezjologii edukacyjnej. Praca z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych obliguje uczniów do systematycznych ćwiczeń funkcji poznawczych, przynosząc efekty terapeutyczne oraz pozwala uczniom ubiegać się o preferencje na egzamin maturalny, zawodowy, czy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.