Archiwum miesiąca: styczeń 2016


„Bezpieczne i aktywne ferie”

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu informuje o organizacji w dniach 01.02.2016r. – 05.02.2016r. zajęć o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Zimowej Akademii Profilaktycznej, pt: „Bezpieczne i aktywne ferie” dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z terenu miasta Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16. […]


Termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się – prawne uregulowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 228, poz. 1491, z późn. zm./, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się […]