Czym się zajmujemy


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu  udziela  dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci   i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Jest poradnią specjalistyczną prowadzącą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu na mocy decyzji Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uzyskał uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, a także indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, dzieci i młodzieży  niesłyszących i słabosłyszących, dzieci i młodzieży z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera.

Zasady działania  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu  regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647).

Organem  prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu jest Powiat Lubański, który określił jej rejon jej działania: miasto i gmina Lubań, miasto i gmina  Olszyna, gmina Siekierczyn, miasto i gmina Leśna , gmina Siekierczyn, gmina Platerówka, miasto Świeradów,

Zadania, które realizuje  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu to:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży
 • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom
 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.

Pomoc udzielana przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu jest dobrowolna            i nieodpłatna.

Diagnoza w Poradni, a także wydanie informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy czy opinii, odbywa się na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. Wydana przez Poradnię opinia przekazywana jest do jednostki oświaty, do której uczęszcza uczeń również tylko na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnoza potrzeb dziecka pozwala na wskazanie kierunków działań w zakresie kształcenia i wychowania dziecka oraz wspomagania jego rozwoju.

Efektem diagnozy jest w szczególności:

 1. wydanie opinii, w tym:
 2. potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 3. specyficznych trudnościach w uczeniu się
 4. w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 5. w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 6. w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 7. w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego
 8. w sprawie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 9. w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 10. w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 11. w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 12. w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 13. w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 14. w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 15. w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 16. w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla lekarzy, sądu)
 17. wydanie orzeczenia o potrzebie:
 18. kształcenia specjalnego
 19. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 20. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 21. indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 22. objęcie bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradni dziecka, rodziców lub zarówno dziecka jak i rodziców
 23. wspomaganie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w jednostce oświaty do której uczęszcza.

Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydawane są przez Zespół Orzekające działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743).

Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców dziecka lub pełnoletnich uczniów. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego i przedstawić swoje stanowisko. Orzeczenie wydawane jest wyłącznie wnioskodawcom. Od orzeczenia w terminie 14 dni służy odwołanie do właściwego terytorialnie kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. Orzeczenie może być na wniosek rodzica dziecka uchylone lub zmienione.

Udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu  polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
 • wspieraniu dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Realizowanie przez Poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polega w szczególności na wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w:

 • rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu wspiera również przedszkola, szkoły i placówki poprzez:

 • realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu  zobowiązana jest także do współpracy w określaniu niezbędnych warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.