Zimowa Akademia Profilaktyczna 2019 – Sprawozdanie z realizacji zadania


           W okresie ferii zimowych, które dla uczniów są wyczekiwanym czasem odpoczynku, jak co roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaniu zorganizowała zajęcia terapeutyczne w ramach  Zimowej Akademii Terapeutycznej dla dzieci sześcio i siedmioletnich przed podjęciem obowiązku szkolnego oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych i szkół podstawowych, także dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka z programu „Za życiem”, które integrowały się z pełnosprawnymi rówieśnikami. 

W dniach 28.01.2019 – 01.02.2019r. / tydzień / przewidziano realizację Programu edukacyjno – terapeutycznego ”SPEcyficzne ferie”. Zajęcia odbywaływ siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu

Bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka jest rozpoznanie jego mocnych i słabszych stron i stworzenie warunków, w których młody człowiek może podejmować różnorodne wyzwania, szukać sposobów rozwiązania problemu, a także popełniać błędy bez szkody dla własnej samooceny. 

Założeniem programu było wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych;

rozwijanie samodzielności,   poczucia  własnej  wartości  i  akceptacji siebie oraz innych ludzi a także radzenia sobie z własnymi emocjami. Powyższe zdolności są niezastąpione jako czynnik chroniący nasze dzieci przed różnorodnymi zagrożeniami – dziecko mające prawidłową samoocenę oraz umiejętność radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego będzie znacznie mniej narażone na  uzależnienie  od alkoholu, papierosów lub  narkotyków, czy  Internetu. 

Realizowane zajęcia miały wszechstronny charakter: zabawowo – edukacyjny oraz profilaktyczno – terapeutyczny. Podczas pracy z dziećmi specjaliści wprowadzali różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, profilaktycznych z elementami arteterapii. 

 Prowadzący zajęcia kładli nacisk na rozwój wyobraźni, wykorzystywania dostępnych zasobów i zdolności dzieci, kształtowanie pozytywnej motywacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pracę w grupie, samodzielne wykonywanie powierzonych „dorosłych” zadań (m.in.przygotowanie przekąski, utrzymywanie czystości po zakończeniu pracy),  działalność artystyczną z wykorzystaniem różnorodnych form technik i materiałów plastyczno – technicznych (masa solna, ryż, wełna, patyczki, bańki mydlane,  farby , balony, kredki), gry i zabawy logopedyczne.  Powyższe działania miały na celu przede wszystkim stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego uczniów, wspomaganie rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych, przygotowanie do systematycznego i samodzielnego usprawniania zaburzonych funkcji.  Stymulowanie uczniów do poprawnego posługiwania się mową pisaną i czytaną, doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

 Dzieci miały również czas na własną aktywność, by realizować swoje pomysły przy  niewielkim wsparciu prowadzącego. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe było wypróbowanie przez uczestników różnorodnych, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, nawiązanie dobrej relacji w grupie poprzez umożliwienie swobodnej współpracy pomiędzy uczestnikami, nabywanie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach trudnych.

W dobie wszechobecnej technologii niektórym ciężko jest wyobrazić sobie, że nasze pociechy będą potrafiły się odnaleźć w miejscu, w którym nie ma telefonów i tabletów, a często jedynymi dostępnymi środkami jest własna wyobraźnia i koledzy siedzący obok. 

O to, czy zajęcia spełniły swoje zadanie trzeba by zapytać uczestników i ich rodziców, ale słowa „poczekaj mamo, ja się jeszcze bawię” napawają optymizmem.       

W czasie trwania zajęć dzieci miały zagwarantowany ciepły posiłek, słodycze i napoje.

Środki na organizację Zimowej Akademii Profilaktycznej zostały pozyskane z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Lubania.

Realizatorzy programu:

Psycholodzy: Janina Jackiewicz, Katarzyna Kowalska – Wąs, Beata Sasin, Małgorzata Bagrij, dr Piotr Karpiński 

Pedagodzy: Grażyna Chromy, Hanna Harasimiuk, Beata Bodziona

Logopedzi: Zuzanna Leśniak – Szereniuk, Wioletta Żołnowska,  Karolina Sandecka

Odpowiedzialność za realizację programu: Dyrektor PPP – Małgorzata Grzesiak