Zasady wydawania opinii o dysleksji


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.),
opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia ta może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

Raz wydana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się będzie ważna na każdym etapie edukacyjnym.
Będzie podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wydawania opinii obowiązują od roku szkolnego 2011/2012 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, analogicznie od roku szk. 2012/2013 w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Opr. mgr Małgorzata Grzesiak Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubaniu

Pobierz w pliku PDF »