Zadania


ZAKRESY ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI

 • Do zadań pracowników wymienionych § 21, punkcie 3 lit. a, 3 lit. b, 3 lit. c należy działalność diagnostyczna, profilaktyczna i terapeutyczna, rehabilitacyjna oraz konsultacyjna prowadzona w celu zabezpieczenia działań poradni wynikających z treści niniejszego statutu.
 • Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania również w ramach działających w Poradni pracowni i zespołów.
 • Prawa i obowiązki nauczycieli Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 56, poz. 357 z późn. zm).
 • Obowiązki szczegółowe nauczycieli Poradni zawarte są w indywidualnych zakresach czynności, opracowanych przez Dyrektora Poradni.

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PORADNI

 1. Psycholog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma za zadanie:
  1. dokonywać diagnozy psychologicznej potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego,
  2. prowadzić różnego rodzaju formy terapii psychologicznej i społecznej w stosunku do dzieci i młodzieży,
  3. prowadzić spotkania indywidualne psychoedukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy psychologicznej,
  4. prowadzić grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy psychologicznej,
  5. przyjmować zgłoszenia sytuacji konfliktowych, stanowiących zagrożenie dla interesów dziecka, rozumianych zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i podejmować działania mediacyjne w celu ich rozwiązania,
  6. wspierać nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:
   • prowadzenie punktów konsultacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach,
   • prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,
   • branie udziału w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych,
   • wygłaszanie prelekcji dla nauczycieli i rodziców,
   • udział w zespołach wychowawczych przedszkoli, szkół i placówek,
   • prowadzenie zajęć psychedukacyjnych,
  7. udzielać pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci, w tym udzielać pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,
  8. podejmować działania z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzić edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
  9. udzielać pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  10. wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny,
  11. wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły,
  12. prowadzić badania dzieci oraz dorosłych – będących w konfliktach zagrażających dziecku – w zakresie przyczyn sytuacji konfliktowych, istniejących dysfunkcji lub zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
  13. udzielać rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem, w tym udzielać wskazówek i porad,
  14. monitorować losy dzieci przyjmowanych w poradni.
 2. Pedagog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma za zadanie:
  1. dokonywać diagnozy pedagogicznej potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy,
  2. prowadzić różnego rodzaju formy terapii pedagogicznej i społecznej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz wskazywać odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego,
  3. prowadzić indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy pedagogicznej,
  4. prowadzić zajęcia grupowe psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy pedagogicznej,
  5. udzielać rodzicom porad i instruktaży, dotyczących sposobów, metod, technik pracy z dziećmi oraz na temat materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury,
  6. przyjmować zgłoszenia sytuacji konfliktowych, stanowiących zagrożenie dla interesów dziecka, rozumianych zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka. Podejmować działania mediacyjne w celu ich rozwiązania,
  7. wspierać nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:
   • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
   • prowadzenie punktów konsultacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach,
   • prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,
   • branie udziału w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych,
   • wygłaszanie prelekcji dla nauczycieli i rodziców,
   • udział w zespołach wychowawczych przedszkoli, szkół i placówek,
   • prowadzenie zajęć psychedukacyjnych.
  8. udzielać pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci, w tym pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci wybitnie uzdolnionych,
  9. wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  10. podejmować działania z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzić edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
  11. udzielać pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  12. wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny,
  13. wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły,
  14. prowadzić badania dzieci oraz dorosłych – będących w konfliktach zagrażających dziecku – w zakresie przyczyn sytuacji konfliktowych, istniejących dysfunkcji lub zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
  15. udzielać rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem, w tym udzielać wskazówek i porad,
  16. monitorować losy dzieci przyjmowanych w poradni.