Ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego


Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

  • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.

Podstawa prawna – art. 312 ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.