RODO


Obowiązki

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu

pełni:

Roman Krawczyński

tel. IOD: 75 640 70 10

e-mail: iod@dasec.pl

 

https://www.bhpex.pl/giodo/punkt-kontaktowy-inspektora-ochrony-danych/

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu, ul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań, NIP 6131405812, REGON 230919110.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Roman Krawczyński, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 75 640 70 10
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, art. 9 ust 2 b, h Rozporządzenia oraz udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna prawnego w celu realizacji zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.
  8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.