Procedury


Szanowni Państwo!

Wszelkie badania i porady w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu są bezpłatne i dobrowolne.

Aby uruchomić procedurę przyjęcia dziecka do Poradni konieczne jest pisemne złożenie odpowiedniego wniosku w tradycyjnej formie papierowej osobiście wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

W zależności od zgłaszanych przez państwa problemów funkcjonują różne typy wniosków. Do każdego wniosku prosimy dołączyć opinię od nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka. W przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego bardzo ważne jest kompletne składanie dokumentów w postaci:

  • Wniosek
  • Opinia od nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka.
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na specjalnym druku obowiązującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu.

Prosimy zwrócić uwagę, iż na potrzeby kształcenia specjalnego lekarz powinien wypełnić tylko cześć A – część B nie dotyczy tego problemu.

W przypadku nauczania indywidualnego niezbędne jest określenie – zaznaczenie na druku przez lekarza, czy stan zdrowia uniemożliwia czy też znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do szkoły. Niezbędne jest także określenie przez lekarza konkretnego terminu zalecanego nauczania indywidualnego – data.

Druki »