Postępowanie gdy uczeń jest pod wpływem narkotyków


Jak postąpić krok po kroku gdy podejrzewasz, że uczeń jest pod wpływem  środków odurzających.

Procedura postępowania z uczniem wskazującym na spożycie środków odurzających

Krok  1
Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem  działania środków psychoaktywnych udziela mu pierwszej pomocy poprzez odizolowanie go od otoczenia. W tym celu umieszczenie ucznia w oddzielnym pomieszczeniu (szkolnym gabinecie lekarskim, gabinecie pedagoga, psychologa, dyrektora).

Krok 2
Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem  działania środków psychoaktywnych powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły – bezpośrednio lub przez innego pracownika szkoły. Następnie dyrektor szkoły powiadamia wychowawcę, pedagoga czy psychologa oraz rodziców ucznia (opiekunów prawnych).

UWAGA! Z uwagi na bezpieczeństwo nie jest wskazane, aby osoba udzielająca pomocy była sama z uczniem, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podejrzanym o zażycie środków psychoaktywnych. Dyrektor powinien skierować do pomocy innego pracownika, który w danej chwili może pomóc zaopiekować się uczniem (może to być każdy pracownik szkoły, jeżeli wychowawca klasy lub pedagog są w danej chwili niedostępni – zajęci czy nieobecni).

Krok 3
Osoba prowadząca rozmowę z uczniem (np. psycholog, wychowawca) stara się ustalić:

 • kiedy, jaką substancję i w jakiej ilości uczeń zażył,
 • źródło pochodzenia tej substancji.

Krok 4
Jeżeli stan ucznia wskazuje na konieczność udzielenia mu pomocy lekarskiej, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe (999, 112) i przekazuje uzyskane z wywiadu z uczniem informacje.

Krok 5
W przypadku możliwości zabezpieczenia pozostałości  środków psychoaktywnych należy zażądać od ucznia wydania tej substancji ).

Krok 6
Po przybyciu rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli wyrażą zgodę na zbadanie ich dziecka w celu wykrycia środka psychotropowego, można wykonać test zakupiony przez rodziców w aptece (lub zlecić wykonanie badania w szpitalu, jeżeli uczeń wymagał pomocy lekarskiej i został odwieziony przez wezwane pogotowie do szpitala).

Krok 7
W przypadku, gdy rodzice nie wyrażają zgody na przeprowadzenie badania, dyrektor szkoły może wezwać policje i podać funkcjonariuszowi ustalone w wyniku wywiadu informacje.

Krok 8
Jeżeli uczeń nie został odwieziony do szpitala, dyrektor szkoły przekazuje ucznia pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów).

Krok 9
W przypadku potwierdzenia, w wyniku badania, że uczeń był pod wpływem narkotyków można podjąć następujące działania:

 1. przeprowadzenie przez wychowawcę i pedagoga rozmowy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), informującej o niebezpieczeństwach wynikających z używania środków psychotropowych oraz sporządzenie notatki z rozmowy,
 2. zawarcie z uczniem kontraktu zobowiązującego go do wizyty i w razie potrzeby podjęcia leczenia w:
 • Poradni Zdrowia Psychicznego i Współuzależnień przy Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu- w Punkcie Konsultacyjnym ds.Narkomanii,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ w Zgorzelcu
 1. W kontrakcie należy zawrzeć:
 • dane osobowe ucznia – imię i nazwisko, adres i klasa, do której uczęszcza,
 • zobowiązanie ucznia do podjęcia leczenia we wskazanej przez szkołę poradni lub odbywania wizyt u psychologa w tej poradni,
 • zgodę ucznia na dostarczanie z każdej wizyty potwierdzenia uczestnictwa w terapii.

UWAGA! Uczeń poprzez podpisanie kontraktu zobowiązuje się do regularnego odbywania terapii, we wskazanym przez dyrektora szkoły miejscu i ustalonym przez rodziców terminie.

Krok 10
W miarę potrzeby dyrektor szkoły podejmuje współpracę ze wskazanymi wyżej ośrodkami wsparcia.

 

 

Opracował:  dr Piotr Karpiński

Punkt Konsulacyjny ds. Narkomanii przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Lubaniu