Kogo dotyczy wydłużanie cyklu edukacyjnego


Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Zwiększa się wtedy proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Przedłużenie możliwe jest na każdym etapie edukacyjnym.
Przepis dotyczy wszystkich uczniów niepełnosprawnych niezależnie od szkoły, w której pobierają naukę. Przedłużenie etapu edukacyjnego może więc nastąpić w szkole masowej, integracyjnej i specjalnej. W szkołach ogólnodostępnych także nierzadko zdarza się potrzeba przeprowadzenia procedury związanej z wydłużaniem cyklu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych.
Decyzja nie później niż do końca lutego

Wydłużanie etapu edukacyjnego ma polegać na wydłużeniu czasu, w którym dziecko w sposób planowy ma nabywać wiedzę i umiejętności właściwe na przykład dla 3-letniego cyklu nauczania, do 4 lat. Najczęściej wydłużenia etapu edukacyjnego dokonuje się w stosunku do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści podstawy programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na danym etapie edukacyjnym.
Decyzja musi być podjęta na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną. Decyzję podejmuje się nie później niż:

  • w przypadku szkoły podstawowej – do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie trzeciej lub w klasie szóstej,
  • w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej – do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. nr 37, poz. 204) – § 5

mgr Małgorzata Grzesiak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu

Pobierz w pliku PDF »