Informacja ze spotkania w sprawie organizacji systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim


W dniu 1 lipca 2016 r. w PCE odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Biblioteki Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu.
Celem spotkania było podsumowanie działań w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie wspomagania szkół i placówek oświatowych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne, Bibliotekę Pedagogiczną i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu, zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami:

  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 21 sierpnia 2015 r.
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 6 sierpnia 2015 r.
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 24 lipca 2015 r.

Aby wspomóc szkołę lub inną placówkę oświatową w rozwiązaniu jej problemów lub wesprzeć w rozwoju, muszą one być świadome siebie i swoich mocnych stron oraz znać obszary, które chcą ulepszać. Taka idea nowego systemu wspomagania szkół/ placówek traktowanych jako organizacji uczących się i nauczycieli w ich rozwoju przyświecała komplementarnym działaniom na rzecz rozwoju oświaty w powiecie lubańskim w roku szkolnym 2015/2016 trzem placówkom oświatowym, tj. Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i Bibliotece Pedagogicznej.
Na spotkaniu w dniu 1 lipca 2016 r. z udziałem przedstawicieli PCE, BP i PPP podsumowano realizację działań roku szkolnego 2015/2016 w/w instytucji jako partnerów szkół i placówek z powiatu lubańskiego, uczestniczących w kompleksowym wspomaganiu ich rozwoju, wynikających z Rozporządzenia MEN oraz wskazano zadania, które są realizowane od 01 września 2015 r.

W sierpniu 2015 r. Dyrektorzy w/w placówek opracowali zasady współpracy i harmonogram własnych działań oraz następujące założenia kompleksowego wspomagania szkół/ placówek:
1/ Wspomaganie zaadresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz system informacji pedagogicznej zapewniany przez bibliotekę pedagogiczną, całościowo zmieni przedszkole, szkołę i placówkę, rozumiane jako złożony, wieloaspektowy system (organizację).

2/ Wspomaganie pomoże szkole/ placówce w rozwiązywaniu problemów, ale nie wyręczy jej ani nie narzuci rozwiązań, gdyż podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wspomagania.
3/ Wspomaganie będzie wynikało z analizy indywidualnej sytuacji szkoły/ placówki i będzie odpowiadało na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły/ placówki będzie rzetelna, angażująca społeczność szkolną, diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły bądź placówki.
4/ Wspomaganie będzie procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych działań, które polegają na wspieraniu szkoły
w diagnozie potrzeb, planowaniu działań, wprowadzaniu zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.
5/ Ponadto w procesie wspomagania uwzględnione zostaną efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Klamrą, która spina nowy system wspomagania, jest wykorzystanie w procesie doskonalenia nauczycieli potencjału 3 różnych instytucji: Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej.

W lipcu 2016 r. dyrektorzy instytucji wspierających szkoły/ placówki i nauczycieli w ich rozwoju zawodowym podsumowali roczne wsparcie w ramach nowego systemu wspomagania. Dyrektorzy PCE i PPP oraz kierownik BP zaprezentowali główne zadania zrealizowane na rzecz szkół i placówek oświatowych w ramach wspomagania w roku szkolnym 2015/2016.

I. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Zadania zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w ramach wspomagania:
1. W PCE w Lubaniu w roku szkolnym 2015/ 2016 prowadzono 4 sieci współpracy
i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego:
1.Tytuł sieci: Sieć dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego
Liczba uczestników : 25
Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia: „ Otwarta szkoła” – podniesienie kompetencji dyrektorów szkół w zakresie realizacji zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.
Spotkania w ramach sieci: 6, w tym 2 konferencje powiatowe, 3 warsztaty z ekspertem.
Koordynator sieci: Anna Adamska
2.Tytuł sieci: Doradztwo edukacyjno – zawodowe szansą rozwoju uczniów- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Liczba uczestników : 15
Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia: Opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.
Spotkania w ramach sieci : 3, w tym 1 konferencja powiatowa, 2 warsztaty z ekspertem.
Koordynator sieci: Alina Męczywór
3.Tytuł sieci: Za progiem. Uczeń i nauczyciel na progu klasy IV – sieć współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotowców klas IV – VI.
Liczba uczestników : 19
Cel ogólny sieci współpracy i samokształcenia: Podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotowców klas IV – VI.
Spotkania w ramach sieci : 4, w tym 3 warsztaty z ekspertem.
Koordynator sieci: Alina Męczywór
4.Tytuł sieci: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Liczba uczestników: 29 os.
Cel sieci współpracy i samokształcenia: Podniesienie kompetencji bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli polonistów.
Spotkania w ramach sieci: 3, w tym 3 warsztaty z ekspertem
Koordynator sieci: Krystyna Kozak – Kamińska

2. Wspomaganie rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego rozpoczęliśmy od kompleksowego przygotowania Szkolnych Liderów WDN do pełnienia tej funkcji zgodnie z założeniami kompleksowego wspomagania szkół/ placówek. Uczestniczyli oni w 4 – modułowym szkoleniu prowadzonym przez ekspertów zewnętrznych i zdobyli potwierdzone zaświadczeniem kompetencje w obrębie:
1. Diagnozy potrzeb rozwojowych placówki
2.Podstawowych koncepcji pracy grupowej i narzędzia diagnostyczne
3.Projektowania wsparcia rozwojowego w formie Rocznego Planu Wsparcia
4. Współpracy zespołów nauczycielskich, monitorowania i ewaluacji RPW.
Przeszkolony Lider WDN otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i stanowi merytoryczne wsparcie dla dyrektora placówki w diagnozowaniu potrzeb, projektowaniu działań oraz osiągania założeń zaplanowanych w Rocznym Programie Wsparcia placówki.

II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadania zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach wspomagania:

Nowe przepisy prawa oświatowego obowiązujące od 1 stycznia 2016r. wyodrębniły obszary aktywności Poradni w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek.
Pierwszy to diagnozowanie dzieci i młodzieży – poradnia wydaje opinie i orzeczenia, wspomaga nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami.
Drugi obszar to udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pracownicy poradni prowadzą terapie, grupy wsparcia, warsztaty, udzielają porad, mediują, interweniują w sytuacjach kryzysowych.
Trzeci obszar to wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły – pracownicy Poradni sugerują nauczycielom, jak rozwiązać problemy wychowawcze, rozpoznać potrzeby uczniów i rozwijać talenty, współpracują ze szkołą przy udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmują działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego.
Do zadań poradni należy też właściwa organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Poradnia wspólnie ze szkołą określa niezbędne warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, także z wykorzystaniem TIK, odpowiednio do potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego.
Poradnia prowadzi specjalistyczną diagnozę dziecka, określa jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz wskazuje warunki ich realizacji, formy terapii i rewalidacji, potencjalne możliwości, mocne strony dziecka.
Pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu w podsumowywanym okresie zależało na odpowiednim zaprojektowaniu środowiska edukacyjnego oraz wsparciu merytorycznym dyrektora i nauczycieli pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym, tak by proces uczenia był jak najbardziej efektywny.

W roku szkolnym 2016/17 przeprowadzono działania uwzględniające politykę oświatową państwa oraz priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1. W ramach 6 spotkań grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych zrealizowano następującą tematykę:
– Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
– Dysleksja i Nie-dysleksja
– Bezpieczeństwo ucznia. Stop przemocy w rodzinie
– Dziecko głucho niewidome w szkole
– Zdrowie psychiczne w kontekście zaburzeń odżywiania
– Podsumowanie i ewaluacja spotkań, wytyczenie priorytetów na rok szkolny 2016/17
2. Powołano konsultanta ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem zintensyfikowania współpracy pomiędzy placówkami a poradnią.
3. Udział pedagogów, logopedów i psychologów poradni w spotkaniach podczas wywiadówek-pedagogizacja rodziców.
4. Udział pedagogów, logopedów i psychologów w radach pedagogicznych na terenie szkół, realizacja tematów problemowych na życzenie.
5. Organizacja konferencji dla placówek szkolnych „Orzecznictwo w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. II/2016
6. Organizacja warsztatów Praktyk Treningu Zastępowania Agresji dla 20 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów.
7. Organizacja konferencji szkoleniowej ”Nowe technologie w terapii autyzmu” dla 80 osób.
8. Współudział w opracowywaniu IPET dla uczniów z orzeczeniami oraz udział w Zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli.
9. Realizacja projektu „Mamo, tato – pomóżcie mi żyć bez uzależnień z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach oraz MOW w Smolniku.
10. Prowadzenie warsztatów „DOPALACZOM STOP ! ‘’ dla uczniów Gimnazjum Nr 2
w ramach profilaktyki uzależnień .
11. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas Zimowej i Letniej Akademii Terapeutyczno-Profilaktycznej : „Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach- wakacje bez uzależnień” dla 60 uczestników/ uczniów szkół podstawowych.
III. Biblioteka Pedagogiczna

Zadania zrealizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w ramach wspomagania:
1. W Bibliotece gromadzono i aktualizowano zbiory, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Aktualizowano zbiory Biblioteczki Materiałów Samokształceniowych dla potrzeb nauczycieli poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia. Dla nauczycieli wprowadzono nową formę wspomagania – uzyskanie dostępu do wirtualnej czytelni e-booków IBUK LIBRA , który daje nauczycielom możliwość 24 godz. bezpłatnego korzystania z ponad 2 2001 e-booków z pedagogiki, psychologii, socjologii, komunikacji społecznej, po uprzednim otrzymaniu w bibliotece zdalnego kodu dostępu. Nową formę dostępu do książek i zasady korzystania zaprezentowano nauczycielom na spotkaniach poszczególnych sieci, zamieszczono informacje o czytelni online na stronie internetowej placówki, w prasie lokalnej, stronie www Powiatu Lubańskiego. Do dyspozycji nauczycieli jest w bibliotece Multimedialne Centrum z 5 stanowiskami komputerowymi ,a także tablica interaktywna, projektor multimedialny, wizualizer oraz urządzenie wielofunkcyjne.

2. Prowadzono wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów w ramach sieci współpracy i samokształcenia pn. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W ramach sieci odbyły się trzy warsztaty z ekspertami na temat:
a) Terror analfabetów – szkoła wobec problemu upowszechniania czytelnictwa.
Nauczyciele w oparciu o przedstawione różne wyniki badań czytelnictwa i własne spostrzeżenia mieli okazję podyskutować o stanie czytelnictwa uczniów dzisiaj, czy i co czytają najchętniej , a także o tym, jak zaradzić spadkowi poziomu czytelnictwa, jak je upowszechniać, aby uczniowie chcieli czytać.
b) Zrób pierwszy krok do mobilności – aplikacje, narzędzia – celem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli polonistów i bibliotekarzy bibliotek szkolnych w wykorzystaniu TiK. Po praktycznym szkoleniu uczestnicy sieci będą znali i stosowali w praktyce urządzenia mobilne do przeprowadzania interaktywnych quizów, testów, cyfrowej burzy mózgów, sprawdzianów wiedzy, interaktywnych gier dydaktycznych, będą korzystali z poznanych bezpłatnych platform edukacyjnych, tworząc za pomocą poznanych aplikacji własne pomysły na konkursy, sprawdziany wiadomości, ankiety, edycję zdjęć itp. , a tym samym będą wspierać kreatywność uczniów.
c) Teksty kultury na lekcjach języka polskiego. Od kanoniczności do wolności na lekcjach języka polskiego. Na warsztatach nauczyciele poznali sposoby analizy i interpretacji tekstów kultury z zastosowaniem różnorodnych technik analitycznych, pracy nad tekstem z podstawy programowej oraz tekstami zaproponowanymi do realizacji w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, także w szkole podstawowej, sposoby analizy tekstów ikonicznych. Wprowadzenie do rozprawki problemowej oraz analizy i interpretacji tekstów poetyckich.
Prowadzono wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką poprzez indywidualne konsultacje dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych w SP w Kościelniku, SP nr 4 w Lubaniu, SP nr 2 w Lubaniu, SP w Smolniku.

3. W ramach wspomagania przygotowano dla nauczycieli i bibliotekarzy zestawy bibliograficzne literatury na temat: Szkoła a nowe media – szanse i zagrożenia; Skuteczna współpraca z rodzicami uczniów ; Konkursy czytelnicze rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów i upowszechniające czytelnictwo, rekomendowano literaturę pedagogiczną na spotkaniach sieci, bezpośrednio czytelnikom nauczycielom, w biuletynie „Po Co Edukacja” , a także na stronie www. placówki.

4. Wspierano nauczycieli w ramach realizacji priorytetu MEN – rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów w bibliotece dla uczniów , w których wzięło udział 83 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu oraz uczniowie Kółka Bibliotekarskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaniu.
Ponadto Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Było to czytanie bajki wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu.
Kolejne spotkanie w sprawie systemowej realizacji wspomagania szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim zaplanowano na wrzesień 2016 r.

W spotkaniu udział wzięli:
1. Anna Adamska – dyrektor PCE w Lubaniu
2. Małgorzata Grzesiek – dyrektor PPP w Lubaniu
3. Krystyna Kozak-Kamińska – kierownik BP
4. Alina Męczywór – doradca metodyczny PCE
5. Monika Bernacka – specjalista ds. organizacyjnych PCE.Pobierz PDF