Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczególnie uzdolnionego


Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po śródrocznej klasyfikacji ucznia (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki). Może być realizowany na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie i rodzaju szkoły.
Na temat klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz zasad promowana przeczytasz w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce”.
Uczniów wybitnie uzdolnionych nie jest dużo. Tym bardziej trzeba ich zauważyć, poznać i pomóc im – w tym celu stworzyć sprzyjające warunki, podłoże do optymalnego rozwoju. Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określony w rozporządzeniu MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, obliguje szkołę do:

  1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz
  2. zaplanowania sposobów ich zaspokojenia.

Zgodnie z ideą rozporządzenia nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dyrektora o tym, że naucza ucznia o szczególnych uzdolnieniach. Wszystko po to, aby objąć ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na jego specjalne potrzeby edukacyjne. Śródroczna klasyfikacja sprzyja właśnie ponownemu „przyjrzeniu się” uczniowi szczególnie uzdolnionemu. Może się okazać, że działania realizowane dotąd z takim uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, są już dla niego niewystarczające. Wyjściem z tej sytuacji jest właśnie indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
Warunkiem organizacji indywidualnego toku lub programu nauki jest wydawanie zezwolenia przez dyrektora szkoły. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki może wystąpić (§ 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r.):

  • uczeń (jeżeli jest niepełnoletni, to za zgodą rodziców),
  • rodzice niepełnoletniego ucznia,
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

Mgr Małgorzata Grzesiak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu

Pobierz PDF