Ćwiczenia dla uczniów w zakresie czytania i poprawnej pisowni języka polskiego – do pracy w domu.


     Jednym z ważniejszych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń w nauce, zwłaszcza czytania i pisania, znacznej grupy uczniów. Nabycie umiejętności czytania i pisania w pierwszych latach nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, pomimo własnego wysiłku, pomocy nauczycieli i rodziców nie może posiąść tych umiejętności w stopniu umożliwiającym mu normalne funkcjonowanie w szkole.

Często okazuje się, że przyczyny powyższych niepowodzeń są skutkiem fragmentarycznych zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych przy prawidłowym poziomie inteligencji- specyficznych trudności w uczeniu się.

Usprawnianie funkcji słuchowo – językowych – przykłady ćwiczeń:

wszelkie formy ćwiczeń muzycznych

wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach, głosek w słowach

układanie i powtarzanie zdań, samodzielne układanie opowiadań

czytanie metodą sylabową, czytanie globalne, poprawa tempa czytania

czytanie naprzemienne z drugą osobą, np. rodzicem – dwa zadania ja, dwa zdania ty itp.,

ćwiczenie płynności czytania głośnego, rozwijanie czytania ze zrozumieniem

tworzenie wyrazów z użyciem różnych sylab

przekształcanie wyrazów poprzez zmianę głosek w różnych położeniach –( np. kos – sok, kra – akr )

rozwiązywanie rebusów wyrazowych

układanie nowych wyrazów z podanych liter, np. d, b, a ,e, r, t, k, o – kto, kot, bar, kod

opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych

uczenie się na pamięć krótkich wierszy, rymowanek itp.

Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki oraz koordynacji ruchowej:

ćwiczenia manipulacyjne, np. montowanie konstrukcji z użyciem klocków, patyczków, koralików, klamerek

ćwiczenia w wycinaniu- linii prostych, form falistych, figur geometrycznych: koła, kwadraty trójkąty

zabawy z użyciem modeliny, plasteliny,masy solnej

manipulowanie przedmiotami ( piłeczki, kostki, papierowe kulki ), gry manipulacyjne

rysowanie oburęczne

rzucanie piłeczką , kulką papierową do celu

odtwarzanie sekwencji ruchowych, naśladowanie ruchu.

Ćwiczenie precyzyjnych czynności grafomotorycznych:

rysowanie po śladzie, pogrubianie konturów, obrysowywanie szablonów, rysowanie labiryntów, kopiowanie wzorów, łączenie kropek

odręczne kreślenie figur o różnym kształcie i w różnym położeniu

kreślenie bez odrywania ręki zróżnicowanych symboli graficznych, jedno – wieloelementowych, mogą być symbole literopodobne

ćwiczenie płynnych, rytmicznych, postępujących ruchów pisarskich, kaligrafowanie

ćwiczenia poprawiające tempo pisania, pisanie pojedynczych liter- pisanie krótkich 2-3 literowych sylab, pisanie dłuższych sylab, krótkich i dłuższych wyrazów z zachowaniem płynności ruchów.

Usprawnianie funkcji wzrokowej – analizy i syntezy wzrokowej oraz orientacji przestrzennej:

wyszukiwanie figur, liter, określonych kształtów wśród innych, w tle,  w obrazach nakładających się na siebie, w tekście

wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz brakujących szczegółów między obrazkami

wyszukiwanie/zakreślanie takich samych wyrazów w tekście, zapamiętywanie powtarzających się wyrazów, szukanie podobieństw między wyrazami

łączenie w zbiory, pary, takich samych sylab, wyrazów, różnicowanie znaków graficznych

układanie z części obrazków, figur geometrycznych, innych określonych kształtów

rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów, dobieranie brakujących elementów

rysowanie, malowanie, wyklejanie obrazków, kompozycji geometrycznych według podanego wzoru

kształcenie orientacji w schemacie ciała: prawa strona , lewa strona, przed sobą, za sobą, nad sobą itp.

chodzenie po narysowanej lub ułożonej ścieżce, można tez z zamkniętymi oczami, dbając jednak o bezpieczeństwo dziecka

wykorzystywanie w ćwiczeniach loteryjek obrazkowych, gier typu: domino, puzzle, karty, super pamięć.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania:

czytanie wyrazów, zdań, tekstów od łatwych, krótkich, stopniowo wydłużając czas czytania i stopień trudności

dążenie do płynnego czytania metodą wyrazową całości tekstu

opowiadanie przeczytanych samodzielnie tekstów

pisanie wyrazów, zdań, według wzoru, z pamięci, starając się zachować prawidłowy kierunek pisania, łączenia liter, jednolitego rozmieszczenia liter, kształtu liter

wyszukiwanie/zakreślanie danej sylaby w wyrazach

uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach

podział wyrazów na sylaby, zaznaczanie danej sylaby kolorami

tworzenie rodziny wyrazów, np.; król- królik- królowa – królewski

wyrabianie czujności ortograficznej i wypracowanie nawyku poprawnego pisania pod względem ortograficznym

wyuczenie się podstawowych zasad ortograficznych i częste ich powtarzanie.

Ćwiczenia poprawnej pisowni do samodzielnej pracy dla uczniów starszych:

:załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych

przypomnij sobie poznane zasady ortograficzne

przeczytaj uważnie wybrany przez siebie fragment tekstu – niezbyt długi, 5-7 zdań

przeczytaj pierwsze zdanie zapamiętując tekst i pisownię wyrazów

uzasadnij pisownię trudnych dla ciebie wyrazów – możesz korzystać ze słownika ortograficznego

powiedz tekst z pamięci

przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając czy je dobrze zapamiętałaś/zapamiętałeś

napisz tekst z pamięci

sprawdź czy dobrze napisałaś/napisałeś – ewentualnie popraw

zakryj zdanie wzorcowe i napisane

napisz powtórnie to samo zdanie i sprawdź zapis.

Poprawa błędów:

wypisz wyrazy, w których popełniłaś/popełniłeś błędy         i uzasadnij w oparciu o znajomość zasad poprawnej pisowni

ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych

możesz utworzyć z nimi krzyżówkę

możesz na końcu zeszytu utworzyć słownik wyrazów trudnych    i tam je umieścić, aby mieć do nich łatwy dostęp w przyszłości.

Samodzielny sprawdzian z efektów swojej pracy:

pracuj trzy – cztery razy w tygodniu zapisując datę wykonywanych ćwiczeń

po tygodniu – dwóch systematycznych ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które pisałaś/pisałeś

sprawdź ile błędów mniej zrobiłaś/zrobiłeś niż poprzednio    i popraw je – wg powyższego wzoru.

                                                       POWODZENIA

Przydatne pomoce i literatura:

Zofia Handzel „Dyktanda graficzne” wyd. Harmonia

Zofia Handzel „Symetryczne dyktanda graficzne” wyd. Harmonia

Grażyna Pawlik “100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi” wyd. Seventh Sea

Alicja Małasiewicz „SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania” wyd. Harmonia

Anna Tońska-Szyfelbein „CHODZĄ SŁUCHY czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum” wyd. Harmonia

Zeszyty ,,Ortograffiti” wydawnictwa Operon

gry i zabawy, np.  statki, państwa i miasta, rebusy, dobble, scrabble, story cubes,  sudoku, gry karciane i planszowe

programy komputerowe z serii Akademia Umysłu (pamięć, koncentracja, szybkie czytanie)

                                                                            Artykuł opracowała pedagog, mgr Beata Bodziona