Archiwum dnia: 5 stycznia 2016


Termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się – prawne uregulowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 228, poz. 1491, z późn. zm./, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się […]