10 października – Bezpłatne konsultacje


 Bezpłatne konsultacje

Jesień to okres szczególnie ciężki dla osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych: mniej słońca, krótszy dzień, więcej szarych deszczowych dni, to sprzyja pogorszeniu nastroju i samopoczucia.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponad 20 proc. dzieci i młodzieży na świecie cierpi z powodu problemów psychicznych na tyle poważnych, że wymagają one profesjonalnej interwencji.

Zdaniem WHO jest prawdopodobne, że w 2020 roku emocjonalne i behawioralne problemy psychiczne mogą stać się jedną z pięciu najczęstszych przyczyn śmierci lub chorób wśród dzieci i młodzieży.

10 października został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia- Dniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Motywem przewodnim tegorocznych działań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu  będzie udzielanie  specjalistycznej pomocy uczniom i rodzicom  dzieci i młodzieży  z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi  oraz zachowania .

Kampania ma zwrócić uwagę na problemy diagnozowania, leczenia i zapobiegania emocjonalnym i behawioralnym zaburzeniom uczniów, klientów lubańskiej Poradni. Dlatego w tym dniu , w trakcie spotkań z rodzicami i dorosłymi uczniami pragniemy  wspierać wszystkich w  zmaganiach z chorobami psychicznymi.  Poprzez działania edukacyjne planujemy  zwiększyć  świadomość naszych pacjentów i ich rodziców w sferze profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem  cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem szkolnym i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic szkolnych i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz.

Tymczasem dzięki współczesnej medycynie, uczniowie zmagający się z zaburzeniami psychicznymi mogą świetnie funkcjonować, ale muszą otrzymać odpowiednie wsparcie.

Poradnia w Lubaniu ma w tym zakresie powód do szczególnego zadowolenia. Od maja br. w zespole specjalistów psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów uzależnień –  pracuje lekarz psychiatra ,   który diagnozuje problemy z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, udziela porad rodzicom , nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczych z terenu powiatu lubańskiego.

 

Jednak obok odpowiednio dobranej terapii potrzebna jest  empatyczna, otwarta na edukację  wspierająca rodzina oraz środowisko rówieśnicze i szkolne. Taki system wsparcia może pomóc choremu dziecku prowadzić ustabilizowany i zrównoważony tryb życia, znacząco przyczyniając się do mniejszej liczby nawrotów i łagodnego przebiegu choroby.

 

Analiza tego obszaru zaburzeń wskazuje na wzrost od 2010 r. liczby dzieci i młodzieży

wymagających specjalistycznej diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Można przypuszczać, że relatywnie wysoki udział tej grupy uczniów w prowadzonych przez poradnię działaniach diagnostyczno-terapeutycznych wynika z coraz większej świadomości dorosłych uczniów  oraz  rodziców  co do potrzeby diagnozowania tego typu zaburzeń.

Najmniej dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania trafia do poradni w wieku przedszkolnym.

Według przepisów prawa oświatowych dla tej grupy wiekowej nie orzeka się i nie wydaje opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju z uwagi na omawiane zaburzenia.

Dla tej kategorii wieku  w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Lubaniu najczęściej prowadzi się terapię zaburzeń lękowych, moczenia mimowolnego oraz mutyzmu wybiórczego.

W grupie uczniów szkół podstawowych odsetek uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji oscyluje najczęściej w okolicy 30%.

W tej grupie wiekowej przeważają zaburzenia zachowania i adaptacji  szkolnej, ADHD, ADD, co skutkuje zagrożeniem niedostosowania społecznego, bądź niedostosowaniem społecznym.

W większości uczniowie ci otrzymali  z poradni orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uprawniają do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych.

Od lat najliczniejszą grupą uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami zachowania i emocji stanowią gimnazjaliści. Na przestrzeni analizowanych lat obserwuje się istotną tendencję wzrostową w tym obszarze. Najczęstsze typy zaburzeń w tej grupie wiekowej to zaburzenia zachowania, adaptacji, zaburzenia emocjonalne (w tym lękowe), zaburzenia odżywiania, problemy z uzależnieniem . W tej grupie wiekowej pojawiają się coraz częściej zachowania suicydalne (myśli i próby samobójcze).

Na porównywalnym, choć nieco niższym niż w gimnazjum poziomie utrzymuje się  odsetek uczniów z omawianymi problemami ze szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzież tazgłasza się do poradni z podobnymi jak gimnazjaliści problemami, jednak w ostatnich dwóchlatach więcej uczniów z tej grupy ma problemy z określeniem własnej tożsamości płciowej, dokonują samookaleczeń,  podejmują próby samobójcze, nie radzą sobie z uzależnieniami .

Grupa adolescentów (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) najliczniej korzysta z pomocy psychologicznej i wsparcia terapeutycznego w poradni z uwagi na zaburzenia psychiczne.

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i pomocy specjalistycznej  w dniu 10 października w godzinach od 8-15 w ramach kampanii na rzecz uczniów z zaburzeniami psychicznymi.